Hoppa till innehåll

OVK besiktning

Frisk luft är en mänsklig rättighet, ute som inne. Utomhusklimatet kan inte vi göra så mycket åt. Däremot kan vi styra inomhusklimatet. Alla tjänar på ett bra inomhusklimat. I rätt tempererad luft, som är ren från föroreningar mår vi betydligt bättre, arbetar effektivare.

I samband med Ovk-Besiktning i er byggnad kan vi ge er ett förslag på hur ni får ett bra inomhusklimat och samtidigt en effektfull energibesparing. 

Vi utför OVK besiktningar i följande orter: Stockholm, Uppsala, Enköping, Norrtälje, Örebro, Strängnäs, Västerås & Trosa

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Innehåll på denna sida


Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Här kan du läsa om reglerna i korthet. Du kan också välja att läsa hela Boverkets regelsamling för OVK. Du kan även läsa om underhåll och skötsel av ventilationssystem i vår checklista för ventilation.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden

 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga

 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Nyttiga OVK-Länkar:

www.boverket.se

OVK – BFS 2011:16

Utdrag ur äldre byggregler för OVK

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem

 OVK 2012Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

Åtgärder mot radon i bostäder

Ovk besiktning Uppsala

K-Berg Project erbjuder Ovk besiktning Uppsala

Att utföra en Ovk besiktning Uppsala är nödvändig för en sund inomhusmiljö. Även skolor, kontor och andra lokaler behöver genomföra OVK-besiktningar för att säkerställa att luften i rummen är bra. Faktiskt finns det sedan redan början av 1990-talet regler för hur OVK, eller Obligatorisk ventilationskontroll, och 1991 instiftade regeringen bestämmelser för hur funktionskontrollen ska genomföras. Närmare bestämt står det nedskrivet i den svenska plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

  Ovk besiktning Uppsala

  Det är lag på att alla hus, med jämna intervaller, måste genomgå ventilationskontroller av certifierade kontrollanter. Emellertid behöver en- och tvåfamiljshus enbart utföra en enda kontroll innan inflyttning. Beroende på hur byggnaden och ventilationen är konstruerade behöver funktionskontrollerna utföras med olika intervaller. Likaså kräver olika byggnader och olika ventilationssystem olika behörigheter hos besiktningsmannen. Även vilka byggregler som gällde vid den tid då bygglovet blev beviljat spelar roll för hur man ska genomföra OVK-besiktningen.

  Syften med översynen av ventilationssystemet är att klargöra huruvida det verkar på ett acceptabelt sätt och motsvarar de krav som man har ställt när huset konstruerades. Ifall funktionskontrollanten hittar kritiska fel kan denna besluta att systemet är undermåligt. Följden blir då att fastighetsägaren tvunget behöver ombesörja problemet inom den tidsfrist som byggnadsnämnden bestämmer. Annars Om detta inte görs kan byggnadsnämnden bestämma om en straffpåföljd.

  Ett syfte med de regelbundna OVK-besiktningarna är också att se över vilka insatser som skulle kunna göra energihushållningen bättre i ventilationssystemet. Detta är ett måste alltid ska vara med i det protokoll som besiktningsmannen utför. Likväl är det fastighetsägaren som i slutänden själv bestämmer huruvida åtgärderna ska genomföras eller inte.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Vi är medlemmar i FunkiS, som står för Funktionskontrollanterna i Sverige.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Örebro

  K-Berg Project utför behörig Ovk besiktning Örebro

  När du beställer en Ovk besiktning Örebro av oss på K-Berg Project kan du säkerställa att ert ventilationssystem är utformat, välskött samt harr lättförståeliga och tydliga driftsinstruktioner. Nämligen gäller dessa regler alla husägare. Både simpla självdragssystem och mer komplicerade system för ventilation. Därför är det viktigt att kontrollera att systemen verkar på det sätt det är tänkt. Likaså är det av minst lika stor vikt att korrigera förekommande brister. Ty, det är aldrig värt att riskera hälsan med otjänlig luft.
  Ovk besiktning Örebro

  Den 1 januari 1992 trädde “Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” i kraft. Den ingår i svenska lagbestämmelser och kallas för SFS 1991:1273. I och med denna förordning har Boverket stöd att bestämma med vilka intervaller OVK-besiktningar ska genomföras samt vilka ventilationssystem och byggnader som inte man inte behöver kontrollera. Ävenså bestämmer Boverket vilka som har behörighet att genomföra kontroller och vilka krav dess personer ska uppfylla för att bli behöriga. Om dessa bestämmelser går det att läsa i Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. 

  Fräsch inomhusluft kan man tycka skulle vara en mänsklig rättighet. Dessvärre kan vi inte göra särskilt mycket åt den luft vi andas utomhus. Åtminstone inte som fastighetsägare. Emellertid kan vi reglera kvaliteten på den luft vi fyller lungorna med när vi är inomhus. Självklart är en behaglig och ren luft något som gynnar alla som vistas i lokalerna. Likaså är det ingen som förlorar på det.

  Hör av dig till oss på K-Berg Project så hjälper vi er med att genomföra en OVK-besiktning på ett rätt och riktigt sätt.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Vi är medlemmar i FunkiS, som står för Funktionskontrollanterna i Sverige.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Enköping

  K-Berg Project erbjuder Ovk besiktning Enköping

  För av dig till oss på K-Berg Project för en korrekt och riktig ovk besiktning Enköping. Det kritiska tillståndet med dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler föranledde riksdagen att år 1991 instifta regler för hur ventilationssystemen funktion ska kontrolleras. Närmare bestämt OVK-besiktning. Denna förkortning står för obligatorisk ventilationskontroll.
  Ovk besiktning Enköping

  En bra atmosfär inomhus är syftet med det nationella målet för inomhusmiljöer. För att uppnå det är ventilationskontrollen av stor vikt. Därtill bestämde man att alla byggnader där människor befinner sig under en längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation år senast år 2015. Ävenså är det att, vid ventilationskontroll rekommendera åtgärder för att minska ventilationens energiåtgång. Samtidigt som man bevarar samma tillfredställande inomhusklimat.

  Oaktat vem som brukar lokalerna i en byggnad är det alltid husets ägare som måste ombesörja ventilationen för att uppfylla de krav som den rådande lagstiftningen ställer på husägare. Därefter är det enbart behöriga besiktningsmän som har rätt att kontrollera att ventilationen fungerar tillfredställande.

  Vi på K-Berg har rätt befogenheter och behörigheter för att kunna hjälpa er med en korrekt och riktigt OVK-besiktning. Därtill är vi medlem in FunkiS, som står för funktionskontrollanterna i Sverige. Genom denna organisation uppdaterar vi oss på aktuella frågor angående teknik och juridik, kopplat till kontroll av ventilation. Tillika är det bara de som har OVK-rättigheter som får vara medlemmar i FunkiS.

  Med vad är då en OVK-besiktning? Nämligen är det så att, i samband med kontrollen utför vi ett så kallat OVK-protokoll. Detta protokoll visar tydligt statusen på ventilationen. Sedan, när protokollet är utfört lämnar vi över det till husägaren. Slutligen skickar vi även in ett exemplar av protokollet till kommunens byggnadsnämnd. Som en följd av denna process blir byggnaden godkänd fram till nästa kontroll.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.